-->

Disclaimer

Copyright
Een bezoeker van in2lifestyle.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van in2lifestyle.nl (ook niet via een eigen netwerk).

In2lifestyle.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de auteurs, noch in2lifestyle.nl stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden op deze site.

In2lifestyle.nl stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan in2lifestyle.nl aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen.


Disclaimer
In2lifestyle.nl wordt met de grootste zorg en aandacht samengesteld, toch is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd, of niet meer juist is. Aan de teksten van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van in2lifestyle.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om in2lifestyle.nl te kunnen raadplegen. In2lifestyle.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige site of pagina waarnaar deze site van in2lifestyle.nl verwijst.

Aan in2lifestyle aangeboden tekst- en beeldmateriaal, onder andere ter promotie van boeken en soortgelijke publicaties, dient geheel vrij van publicatierechten te zijn. Het regelen van publicatierechten is in dezen de verantwoordelijkheid van de aanbieder en in2lifestyle aanvaardt derhalve op geen enkele wijze claims van derden voor het publiceren op in2lifestyle van aangeboden promotiemateriaal.


Mocht u vragen hebben over projecten die in2lifestyle.nl betreffen dan kunt u die mailen naar yvonne@in2lifestyle.nl

De informatie op in2lifestyle.nl wordt aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via redactie@in2lifestyle.nl


Privacy verklaring
In2lifestyle.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens
In2lifestyle.nl, ontwikkelt, produceert en exploiteert content via print en online media. In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met in2lifestyle.nl, legt zij gegevens vast. in2lifestyle.nl gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht in2lifestyle.nl rekening te houden met voorkeuren.

In2lifestyle.nl en andere websites
Op in2lifestyle.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. in2lifestyle.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Gebruik van cookies
In2lifestyle.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In2lifestyle.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de in2lifestyle-site voor u gemakkelijker te maken. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.